Jongeren

Flevoland

De Werkplaats Sociaal Domein Flevoland valt onder het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg van hogeschool Windesheim. Het doel is om steeds weer vanuit het perspectief van de klant te kijken of de zorg- en welzijnsprocessen goed georganiseerd worden.

‘Mooie parels van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland zijn de jeugdactiviteiten en de Flevo Academie Jeugd die daaruit is ontstaan,’ zegt Kitty Jurrius, Lector Klantenperspectief in ondersteuning en zorg. ‘De Werkplaats is belangrijk voor de regio, omdat bij alle vraagstukken wordt gekeken wie in de regio baat heeft bij de kennis die wordt opgedaan in de Werkplaats. Organisaties brengen én halen kennis. Zo profiteren verschillende partijen van elkaar en ontstaat er een kruisbestuiving. Iedereen mag meedoen!’
 
De komende jaren richt de Werkplaats Flevoland zich voornamelijk op drie thema’s:
  1. Sociale kwaliteit: van zorg voor het individu naar zorg met en in de samenleving.
  2. Human Capital Agenda zorg en welzijn: samenwerken in het sociaal domein vanuit democratisch concept en inzet van human capital (zowel professionals als burgers). 
  3. Samenwerken in de keten.

Sociale Kwaliteit

Van zorg voor het individu naar zorg in en door de samenleving. Thema’s als preventie, veerkrachtig opgroeien en opvoeden, participatie van kwetsbare groepen, digitalisering van zorg, informele zorg en langer thuiswonen maken hier onderdeel van uit. Extra aandacht voor ouderen: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt in de periode 2023 – 2025 een extra impuls vrij voor de werkplaatsen sociaal domein om zich te verdiepen en te verbreden op het thema langer thuiswonen door ouderen. Met GGD Flevoland, Flever en Zilveren Kruis, regioambtenaren en de provincie Flevoland wordt een kennisagenda opgesteld. Er is een associate lector aangesteld specifiek gericht op ‘Thuis wonen en ouderen’. 

Human Capital Agenda zorg en welzijn 

We houden ons bezig met het grote vraagstuk van de onbalans in verhouding tussen zorgvraag en het aantal beschikbare zorgprofessionals met als focus kwaliteitsverbetering in het onderwijs en de zorgpraktijk. Dat personele vraagstukken ook spelen in Flevoland is evident. De sectortafel zorg en welzijn Flevoland maakt zich sterk voor het integraal aanpakken van de vraagstukken en knelpunten die ontstaan. Een belangrijk thema hierin is ‘anders organiseren’. De samenwerking tussen professionals en burgers wordt opnieuw belicht van zal ook in de komende tijd verder doorontwikkeld worden. Ervaringsdeskundigheid en de wijze waarop de samenwerking met professionals vorm krijgt is onderwerp van kennisontwikkeling binnen de werkplaats.

Samenwerken in de keten 

Hieronder vallen thema’s als interdisciplinair samenwerken rondom complexe casuïstiek, een gezinsgericht lokaal veld, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, het creëren van een lerende omgeving voor professionals. 

We werken hier bijvoorbeeld aan in de Flevo Academie Jeugd: in de voorgaande periode is binnen de kaders van de Werkplaats Sociaal Domein en als onderdeel van de transformatie de Flevo Academie Jeugd ontwikkeld. Het betreft een lerend netwerk waarin actieleren, workshops en trainingen van jeugdprofessionals in samenhang worden aangeboden. De zorgorganisaties en gemeenten van Flevoland maken deel uit van het programmateam dat de agendering van de Flevo Academie Jeugd bepaald. 

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland zijn Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk.

Contact:
Lydie van der Wurff
Tel: 088 4697707
E-mail: l.vanderwurff@windesheim.nl
Lees meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Flevoland.