Armoede kartonnen huis

Zuyd

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd wordt gecoördineerd door het lectoraat Sociale Integratie van Hogeschool Zuyd.

‘Door middel van onderzoek en ontmoeting zorgt de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd ervoor dat kennis en expertise tussen partners in de regio blijft stromen’ – Sabrina Keinemans, Lector en programmaleider Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

Binnen de Werkplaats zijn vier leerateliers geformeerd die zich richten op de onderstaande thema’s: 

  1. Armoede
  2. Samenlevingsopbouw
  3. Impact en legitimiteit
  4. Integraal werken met jeugd

Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap waar mensen uit onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen vanuit een gezamenlijke interesse en kennisvraag. Het doel is tweeledig:

  1. Kennisuitwisseling en -ontwikkeling
  2. Innovatie door ontwikkeling van hands-on-tools voor het werkveld

De impact van het sociaal werk en de sociale professie

‘Het leeratelier Impact en legitimiteit gaat over het in beeld brengen van de impact van het sociaal werk’, vertelt lector Sabrina Keinemans. ‘Hieraan is een zeer sterke behoefte onder samenwerkingspartners in onze regio. Aandacht gaat uit naar longitudinale impact van interventies: wat is op de lange termijn merkbaar? Maar ook zoeken we naar manieren om verhalen en cijfers met elkaar te combineren. Van belang daarbij is om ook het gesprek tussen burgers, professionals en overheden aan te gaan. Als de vraag naar verantwoording wordt gesteld, is het van belang om daar samen vanuit een brede visie naar te kijken. De Werkplaats kan dit soort processen ondersteunen. Zo organiseren we bijvoorbeeld expertmeetings voor de partners in het werkveld.’

Gemarginaliseerde burgers, thema armoede

‘Het leeratelier Armoede is in het voorjaar van 2020 van start gegaan. We willen in het leeratelier meer kennis en expertise vergaren over vroeg signalering. Ook willen we goed zicht krijgen op structurele en systeemfactoren die achter het armoedevraagstuk schuil gaan. En ook hier weer: inzicht verkrijgen in de impact van onze interventies en professioneel handelen. Er worden daarbij dus ook tussen de leerateliers verbindingen gemaakt. De behoefte aan uitwisseling en samenwerking tussen verschillende partijen die zich met het armoedevraagstuk bezighouden is groot. Met het leeratelier faciliteert de Werkplaats dit.’

Werken vanuit de praktijk

‘Via de Werkplaats worden allerlei partijen uit de lokale praktijk samengebracht en gevoed vanuit inhoudelijke kennis en expertise. Er wordt echt gewerkt vanuit de praktijk. Het verzamelen van bestaande kennis en samenbrengen van expertise is belangrijk, maar ook het opdoen van nieuwe kennis die relevant is voor vraagstukken waar professionals mee te maken hebben. Zo wordt in 2020 in het kader van de Werkplaats met een ZonMw-subsidie onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor samenlevingsopbouw en het opbouwwerk. De leerateliers vormen daarbij als het ware de inhoudelijke knooppunten in een netwerk van kennisontwikkeling en kennisactiviteiten.’

De komende jaren

De Werkplaats zet de komende jaren in op het verbreden van haar netwerk en het verdiepen van kennis. Sabrina Keinemans: ‘Inhoudelijk willen we graag stappen verder komen in het sociaal domein. Kenmerkend voor onze werksoort is dat de vraagstukken waar we aan werken taai, complex en dynamisch zijn. Naast een focus op werkwijzen en interventies, is het daarom ook noodzakelijk om die vraagstukken zelf onder de loep te blijven nemen en bestaande inzichten verder uit te bouwen. Door gezamenlijk onderzoekend naar deze vraagstukken te blijven kijken, krijgen we een beter begrip daarvan, en daarmee ook meer mogelijkheden om vanuit het sociaal domein van betekenis te kunnen zijn in kwesties zoals armoede of samenlevingsopbouw.’

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd zijn Brunssum, Weert, Sittard-Geleen en Roermond.

Contact
Sabrina Keinemans, Lectoraat Sociale Integratie van Hogeschool Zuyd
Tel: 046 – 4207207 / 06 - 82743484
E-mail: sabrina.keinemans@zuyd.nl