Kennis gloeilamp

Friesland

De Werkplaats Sociaal Domein Friesland (WSDF) valt onder het lectoraat Sociale Kwaliteit en richt zich op de samenwerking tussen werkveld en onderzoek, maar met name ook op de samenwerking met werkveld en onderwijs.

‘In Friesland leren en ontwikkelen we samen met het werkveld. De Ateliers Sociaal Domein staan midden in de praktijk’ – Jolanda Tuinstra, Lector Werkplaats Sociaal Domein Friesland

De centrale vraag van het lectoraat en de Werkplaats is: hoe kunnen we op verschillende niveaus samen leren, samen onderzoeken en samen werken aan sociale kwaliteit?

Jolanda Tuinstra: ‘Het concept Sociale Kwaliteit houdt in dat iedereen kan participeren in sociale relaties op een manier die hem of haar goed doet en die passend is. Er zijn daarbij vier voorwaarden: sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment. De vier voorwaarden vullen elkaar aan. Het raamwerk van Sociale Kwaliteit voorziet in de behoefte om dat wat er gebeurt in de regio in samenhang te zien. Het helpt om te ordenen. Dat maakt de Werkplaats Sociaal Domein Friesland zo waardevol.’

De doelstellingen waaraan de Werkplaats Sociaal Domein Friesland de komende drie jaar wil werken zijn:

  • het (verder) ontwikkelen van lerende praktijken
  • het versterken van de kennisinfrastuctuur, zowel regionaal als landelijk
  • het delen van kennis

De werkwijze: zes Ateliers Sociaal Domein

Vanaf 2016 is vanuit de WSDF geëxperimenteerd met het werken in Ateliers Sociaal Domein. Deze experimenten, waarin met studenten vanuit verschillende opleidingen een lokaal vraagstuk interdisciplinair wordt aangepakt, hebben resultaten opgeleverd waarover onze samenwerkingspartners, net als wij, erg enthousiast zijn.
Deze positieve ervaringen maakten dat we in de WSDF hebben gekozen om het atelier, de werkwijze als lerende praktijk, in te zetten en verder te ontwikkelen. Daarbij is afgesproken dat de samenwerking een meerjarige, duurzame samenwerking is, zodat gezamenlijk geleerd en gewerkt kan worden aan lokale vraagstukken, die bijdragen aan sociale kwaliteit van inwoners, van buurten, wijken en dorpen en van de regio.

Studenten en docenten vanuit verschillende opleidingen van de NHL Stenden Hogeschool maken deel uit van deze ateliers, evenals alle relevante partners op lokaal niveau, zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, bestuurders, zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en inwoners. Binnen zes Friese gemeenten ontstaan op die manier leergemeenschappen, lerende uitvoeringspraktijken waarin samen wordt gewerkt en samen wordt geleerd om zo de complexe vraagstukken in het sociaal domein “van onder op” te kunnen beantwoorden en stappen te zetten in het proces van verbetering en verandering. De manier van werken in een atelier is hier inzichtelijk gemaakt.

In het filmpje komen de volgende karakteristieke kenmerken van een Atelier Sociaal Domein naar voren:

  • Interdisciplinaire samenwerking
  • Design Based Education
  • Het inzetten van een Denktank

Opzetten van een kennisinfrastructuur

‘Naast de Ateliers Sociaal Domein gaat de WSDF aan de slag met het opzetten van een goede kennisinfrastructuur. Er is een programmaraad opgezet met zowel gemeenten die deelnemen aan een atelier als gemeenten die dat niet doen. Binnen de programmaraad wisselen zij kennis uit, zodat de samenwerking en kennisdeling in de regio meer tot uiting komt. Dit doen zij door middel van het opstellen van een gezamenlijke kennisagenda.’

‘Over drie jaar is het doel dat de zes ateliers goed bekend zijn vanuit de hogeschool. Dat er meer kennis is over hoe er geleerd wordt, wie er leert en welke impact dat heeft. Ook wil de Werkplaats graag meer verbindingen met andere Werkplaatsen hebben gecreëerd waarin zij van elkaar kunnen leren.’

 

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Friesland zijn Leeuwarden, Achterkarspelen, Tytsjerksteradiel, Ooststellingwerf, Heerenveen en Sud west Fryslan
 

Contact
Jolanda Tuinstra, Lector Sociale Kwaliteit NHL/Stenden
Tel: 06 83137252
E-mail: jolanda.tuinstra@nhlstenden.com

Roos van Veen, projectleider WSD Friesland
E-mail: roos.van.veen@nhlstenden.com

Lees meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Friesland.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.