Sociaal werkers professionalisering

Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)

Het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein (kUS) is de Werkplaats Sociaal Domein voor de provincie Utrecht. De coördinatietaken voor het kUS zijn belegd bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht.

Samen Wijzer. Voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

In de werkplaats werken samen:

 • (belangen)organisaties van (ervaringsdeskundige) inwoners
 • professionals, managers en bestuurders vanuit praktijk en beleid
 • docenten, managers en bestuurders van opleidingen (mbo, hbo, universitair en postmaster)
 • onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek, gemeenten, Hogeschool Utrecht en collega’s vanuit kennisinstituten KAMZO-partners (Vilans, Nji, NCJ, Pharos, Movisie).

Het kUS heeft ook netwerken als partner, bijvoorbeeld het U10 netwerk van 10 Utrechtse gemeenten, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen en twee regionale kenniswerkplaatsen Jeugd: Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht-stad en de regionale kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal voor vier Utrechtse jeugdregio’s. 

Streven voor de komende jaren

Samen werken we aan een effectieve transformatie van het sociaal domein. Een transformatie gericht op verbetering van de kwaliteit van sociaal functioneren van individuen, groepen en de samenleving als geheel. Sociale inclusie is hierbij een sleutelbegrip: we blijven voortdurend zoeken naar de betekenis van sociale inclusie in ons regionale sociaal domein en hoe we hier concreet invulling aan kunnen geven. Dit speelt op alle terreinen: de leefwereld van mensen, de professionele praktijk, bestuur en beleid, onderzoek en opleidingen. We streven ernaar om met kennis gezamenlijk positief bij te dragen aan inwonersinitiatieven, gemeentelijk beleid, professionele dienstverlening en het opleiden van toekomstige professionals. Ons gezamenlijk doel is dat de inwoners hiermee de door hen gewenste kwaliteit van leven kunnen realiseren, waarbij we problemen proberen te voorkomen of op te lossen.

Vijf brede hoofdthema’s

De partners hebben een gedragen, gemeenschappelijke kennisagenda ontwikkeld met vijf brede hoofdthema’s die de inhoudelijke basis voor de werkplaatsactiviteiten vormt.  Binnen de hoofdthema’s werken we de komende tijd aan het uitwerken van programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt in teams waarin de verschillende perspectieven van inwoners, praktijk, beleid, opleiding en onderzoek vertegenwoordigd worden.

1.    Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken

Omgevingen en gemeenschappen die gezondheid, ontwikkeling, sociaal functioneren en participatie bevorderen.
Programma: Vitale sociale basis

Dit programma kent twee deelprogramma’s:

 • Waarde van inwonersinitiatieven
 • Waarde van breed welzijnswerk

2.    Participatie 

Mogelijkheden om deel te nemen aan het leven in de buurt, aan inwonersinitiatieven, aan passend onderwijs, of aan de arbeidsmarkt.
Programma’s: 

 • Thuis in de samenleving 
 • Meedoen naar vermogen

3.    Preventie

Het voorkomen van problemen op het gebied van gezondheid en sociaal functioneren. 
Programma’s:

 • Voorkomen van huiselijk geweld
 • Werken aan positieve gezondheid

4.    Kwaliteit van zorg- en dienstverlening

Maatwerk, integrale aanpak en continuïteit van zorg en ondersteuning
Programma’s: 

 • Verbinden van informele en formele zorg
 • Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking

5.    Maatschappelijke impact van coronamaatregelen

Dit betreft een doorsnijdend programma waarbij inzichten uit onderzoek naar de maatschappelijke impact van corona en de coronamaatregelen gebundeld worden. Aandachtgebieden hierbij zijn:

 • Impact op armoede en schulden
 • Impact op sociaal isolement
 • Impact op kunst, sport en cultuur    
 • Impact van werken op afstand

De vijf O’s

Het kUS streeft naar een voortdurende verbinding tussen haar vijf functies (de vijf O’s) in de inhoudelijke programma’s provinciale kennisagenda:

 • Ontsluiten en verbinden van bestaande kennis en ervaring (bv. via conferenties, studiedagen, netwerkbijeenkomsten)
 • Onderzoeken en ontwikkelen van kennis rondom gezamenlijk bepaalde vraagstukken (bv. via praktijkgericht onderzoek of mixed methods onderzoek)
 • Organiseren van kennisdeling via ontmoetingen (bv. via workshops, publicaties)
 • Opleiden van professionals (in praktijk, beleid, onderzoek) in initiële opleidingen en ‘leven lang leren en ontwikkelen’, aansluitend bij wat de arbeidsmarkt in het sociaal domein nodig heeft (bv. via bijdragen aan curricula of deskundigheidsbevordering)
 • Ondersteunen van lokale en (boven)regionale ontwikkelingen, innovaties, en het stimuleren van kennisbenutting (bv. bijdragen aan implementatie of evaluatie)

Binnen het kUS werken we aan een heldere overlegstructuur waarin alle partners gelijkwaardig deelnemen en aan het ontwikkelen van een gezamenlijke taal en betekenisgeving binnen gezamenlijke leerprocessen. 

Samen

We zijn heel blij met de voortdurende inzet, kennis en expertise van het dynamische en kleurrijke netwerk van partners. Hiermee leren en werken we gezamenlijk aan toepasbare en overdraagbare kennis over de regionale maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we op een wijze waarmee de inwoners, praktijk en beleid een positieve ontwikkeling kunnen in- en/of voortzetten. Het kUS is inmiddels een krachtig netwerk waarin kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisbenutting wordeningezet  om resultaat te behalen. En dat doen we samen. Ook de komende drie jaar!

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan het kUS zijn Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Ijsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist. 

Contact
Mayke van den Boogaard, projectcoördinator Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht (met verlof)
Desi van Roon (vervanger)
Tel: 06-81142191
E-mail: Mayke.vandenboogaard@hu.nl / Desi.vanroon@hu.nl

Lees meer op de website van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.